Възстановяване на присъствен учебен процес

8.6. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:

а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

б) за децата от предучилищните групи по време на провеждане на педагогическите ситуации;

в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;

г) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

3.7. При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище.

5. За спазване на задължителните мерки определям::

5.1. Главен отговорник  и лице за раздаване на тестовете за ученици и персонал-Хатидже Юмерова-ЗАС.Отговорникът раздава тестовете на класните ръководители след като са направили теста за Ковид 19/ако нямат сертификат/ с приемно-предавателен протокол,раздава  тъмни чували и ръкавици зда всяка паралелка и всеки  член от екипа за извършване на тестовете с ученици.