Ограмотяване на възрастни – фаза 1

Нов шанс за успех

П О К А Н А

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-С.ХРИСТО ДАНОВО

К А Н И

ЖЕЛАЕЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, КАКТО СЛЕДВА:

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТА –Български език и литература

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТА -Английски език

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТА-Математика

1  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ-Информационни технологии

1  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ-История и цивилизации

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ-География и икономика

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ Човекът и природата

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ Технологии и предприемачество

 

Желаещите да подадат заявления в срок до 22.10.2018 г.Кандидатите,които не са на трудов договор в ОУ“Генерал Карцов“-с.Хр.Даново да представят документ,удостоверяващ образование и квалификация по съответния учебен предмет,съгласно Наредба №12/01.09.2016 г.

Трудовите договори ще се сключват на основание чл.110 и чл.111 от КТ.

Обучение ще се провежда в три групи за придобиване на компетентности –V клас по следния учебен план /за група/:

1.Български език и литература-108 учебни часа/54 астрономически часа/;

2.Английски език-36 учебни часа/18 астрономически часа/;

3.Математика-72 учебни часа/36 астрономически часа/;

4.Информационни технологии-12 учебни часа/6 астрономически часа/;

5.История и цивилизации-18 учебни часа/9 астрономически часа/;

6.География и икономика-18 учебни часа/9 астрономически часа/;

7.Човекът и природата-48 учебни часа/24 астрономически часа/;

8.Технологии и предприемачество-48 учебни часа/24 астрономически часа/.

Обучението се провежда в рамките на3 месеца- 60 учебни дни.Всеки учебен ден има 6 учебни часа,проведени в блок по 2 в рамките на един астрономически час и 15 минути почивка за обучаемите,а за обучителите-15 минути работа с документация.

Обучителите участват в организирането и провеждането на обучението в курсовете по проекта.

Основните функции на обучителите са:

1.Провеждане на обучението в курсовете в съответствие с утвърдените адаптирани учебни програми и адаптирани учебни планове.

2.Разработване и водене на дневник на групата за осъществяване на обучението ,който представят на директора на училището.

3.Водене на присъствени списъци за проведените учебни часове.

4.Подпомагане на обучаемите при попълване на документи и образци.

 

ДИРЕКТОР:Красимира Димитрова