За нас

Как е започнало всичко.
Просветното дело в с. Христо Даново започва в далечната 1887г. Тогава Евтим Радославов, родом от град Сопот, човек интелигентен и образован, обзавежда в собствената си къща училищна стая и сам купува необходимите училищни помагала и пособия. Тогавашното Министерство на Народното Просвещение разрешава откриването на училище в този частен дом. Първият учител в него се казва Павли Кантимирев.
През 1928г. в селото започва работа Калчо Хаджиминев. Той развива огромна читалищна и просветна дейност и поема инициативата да организира населението на селото, което със собствени средства построява училище. Това се случва през 1932г.

Съвременна история.
През учебната 2014/2015г. в училището се обучават и възпитават 232 деца и ученици от подготвителна група до 8 клас, като от 1 до 5 клас е организирано целодневно обучение. В училището работят 20 правоспособни и добре квалифицирани педагози.

Проекти и програми, в които училището ни участва:

–  Проект УСПЕХ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Обща е целта  за  организиране свободното време на учениците, както и  откриването и развиването на индивидуалните способности на всяко дете.
–  Национална програма „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на деца от ПГ“
–  Проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ“ – по който обучаваме неграмотни и слабограмотни лица навършили 16 годишна възраст, повечето от които родители на наши ученици.
– Национална програма „ИКТ В УЧИЛИЩЕ“, чрез която осъвременяваме и разширяваме технологичната материална база в училище.
– Програма „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР“, част от проект „Всеки ученик може да бъде отличник“, която реализираме с помощта на Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
–  Национална програма „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“, мярка „Без свободен час“ и мярка „Без отсъствие“, в която са включени всички застрашени от отпадане ученици по различни причини . Чрез Мярка „Без свободен час“ не допускаме свободни часове,което е важно както за мотивацията на учениците,така и за резултатите,които се постигат.Чрез мярка „Без отсъствие“ се цели намаляването на безпричинните отсътвия, приети са мерки за недопускане на неизвинени отсъствия, както и стимулиращи мерки за учениците, на които са спирани детските надбавки през миналата учебна година.
– Проект „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ по ОП РЧР.