Информационни технологии – 5 клас

Компютърна текстообработка – 2 част

21-24.04.2020

Зареждане на текстов документ

Да заредим текстов файл и да изброим колко думи, изречения и абзаци има в него.

  1. Поставяме в дисковото устройство диска
    към учебника.
  2. Последователно посочваме и щракваме
    върху File –> Ореп –> Browse. Отваря се диалоговият прозорец Ореп, в който трябва да изберем необходимите папка и файл.
  3. Намираме в папката Text processing/20 файла moon.docx, маркираме го, като щракваме с ляв бутон върху него и след товащракваме върху бутона Ореn.

В работната област на програмата се появява текстът от файла. Сега можем да изпълним задачата.

Колко символа, думи, изречения и абзаци изброихте във файла?

Програмата ни предлага лесна възможност да проверим колко символа, думи, редове, абзаци и страници има в текста. В лявата част на реда за състоянието е показан броят на думите във файла (в нашия случай – 63 words) Да щракнем там с левия бутон. Отваря се диалоговият прозорец Word Count.

Да затворим програмата Word. Можем да го направим с бутона X или с File –> Close.

Въвеждане и съхраняване на текст

Да отворим отново програмата Word. Въвеждането на текст в работната област започва от мигащата чертичка. Това е т.нар. текстов маркер. Да напишем изречението „Аз обичам да ходя на кино.“

Да съхраним файла в нашата папка, като му дадем името I love movies. Също както и при програмата Paint, това се прави с командите Save и Save As.

С командата Save As можем да променим името на файла и да го запишем на друго място. Командата Save записва файла под съществуващото име.

Избираме File –> Save As –> Browse. Отваря се диалоговият прозорец Save As.

Програмата ни предлага за име на файла първия ред от нашия текст, а за разширение-. docx.

По подразбиране документите, създадени с програмата Word, се съхраняват на диска във файлове с разширение. docx.

Текстът в полето е маркиран (оцветен в синьо). Въвеждаме от клавиатурата името, с което ще означим файла.

Когато в текстово поле има маркиран текст, въведеното от клавиатурата се записва на негово място, като го изтрива.

Преди да продължим, трябва да изберем папката, в която ще запишем файла. След като направим това, щракваме върху бутона Save.

Да създадем нов документ и да въведем в него учебната ви програма за днешния ден. След всеки предмет да поставим запетая.

Препинателните знаци -точка, запетая, двоеточие, въпросителен, удивителен знак и др. (без отварящата скоба и кавичките), се пишат непосредствено след предхождащия ги знак, а след тях се оставя един интервал.

Трябва да започнем работа с нов файл. От менюто File избираме File –> New –> Blank document.

Въвеждаме с малки букви предметите,като след всеки поставяме запетая, а след запетаята натискаме клавиш интервал.

Когато въвеждаме текст, първата буква в изречението автоматично се превръща в главна.

Ако сме сгрешили, имаме възможност да се върнем назад с познатия ви от Paint бутон Undo.

Когато въвеждаме текст, трябва да спазваме и следното правило:

С клавиша Enter се отделят абзаци.Не е нужно да натискаме Enter накрая на всеки ред. Когато стигнем до края на реда, програмата автоматично продължава текста на следващия ред.

Край на 2 част.

Материал за изтегляне >>