Информационни технологии – 5 клас

Компютърна текстообработка – 3 част

Редактиране на текст. Маркиране, преместване и размножаване на текст.

27.04.2020 – 30.04.2020

Редактирането е поправяне на грешки или изменение на смисъла на текста. Текст се редактира, като се изтриват, добавят, променят или разместват символи, думи, изречения, абзаци.

Да заредим файла errors.docx от папката Text processing/20.Да поправим правописните и пунктуационните грешки в него и да го запи-шем в друга папка с име correction.docx.

Преди началото на редактирането тряб-ва да се премести текстовият маркер до мястото, където ще се редактира. Това може да стане с клавишите със стрелки от клавиатурата. Друг начин е като се по-сочи мястото с показалеца на мишката и се щракне с левия бутон.

След като е преместен текстовият маркер, с клавиш Delete (Del) на клавиатура-та може да се изтрие символът вдясно от маркера, а с клавиш Backspace– символът вляво.

Къде на клавиатурата са клавишите Delete и Backspace?

Когато се пише текст от клавиатурата, той се вмъквана мястото, където е текстовият маркер. Вмъкнатият текст автоматично си отваря място. Можем да настроим програмата така, че нововъведеният текст да не се вмъква, а да изтрива съществуващия. Превключването между двата начина на въвеждане става с клавиш Insert от клавиатурата.

Маркиране, преместване и размножаване на текст.

С каква цел маркирахме части от изображението, когато работихме с програмата Paint?

Част от текста може да се маркира по няколко начина. Най-често се използват следните:

Дума се маркира с двойно щракване върху нея.
Ред се маркира, като се щракне в по-лето вляво от него
Абзац се маркира с тройно щракване върху него или с двойно щракване в по-лето.
Целият текст се маркира с тройно щракване в полето или с комбинацията от клавиши Ctrl+A
Произволна част от текста се марки-ра, като се мести показалецът на миш-ката с натиснат ляв бутон (влачене) от началото към края или от края към на-чалото.
Част от текста може да се маркира и по друг начин. Премества се текстови-ят маркер в началото, а показалецът на мишката – в края на текста, който искаме да маркираме. Задържа се на-тиснат клавиш Shift на клавиатурата и се щраква с левия бутон на мишката.

Програмата отбелязва маркираната част от текста със сив цвят.

След като е маркирана част от текста, тя може да се изтрие с клавиш Delete. Може да се започне въвеждане на текст от кла-виатурата, при това маркираният текст ще се изтрие.

Маркираният текст може да се копира, премества и размножава с командите Cut, Copyи Pasteтака, както правихме това с маркираното изображение в Paint.

Къде можете да намерите команди-те Cut, Copy и Paste?

Материал за изтегляне >>