Информационни технологии – 5 клас

ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С ДАННИ

11-05-20 – 15-05-20

Много често се налага да ce правят различни изчисления. Първите компютри са създадени точно за тази цел. Думата compute означава изчислявам, изчисление.

Вече работихме с програмата за изчис-ления, наречена Calculator. Съществуват и програми, които имат много повече въз-можности. Такива са програмите за работа с електронни таблици.

Електронна таблица се нарича компютърна програма, предназначена за обработка на данни, представени в табличен вид (по редове и колони).

Най-често данните в таблицата са числа, дати, текст. Файлът с таблицата понякога също се нарича електронна таблица.

Елементи на електронна таблица

В часовете по ИТ ще работим с програмата Microsoft Excel 2016 от пакета Microsoft Office. Да стартираме програмата от иконата или от Start –> All apps –> Excel 2016

Да отворим файла Surfaces.xlsx от папката Spreadsheets/24.

Вече познаваме някои от елементите на прозореца – заглавен ред, бутони за упра-вление на прозореца и лента с инструменти (Ribbon).

Електронната таблица има и някои ха-рактерни само за нея елементи. Както при всяка друга таблица, в работната област на електронната има редове и колони. Колоните (1) се обозначават с главни латински букви, а редовете (2) – с числа. Пресечната точка на колона и ред се нарича клетка(3). Всяка клетка има име(нарича се и адрес), което се състои от буквата на колоната и номера на реда. Например клет-ката (3) на илюстрацията има име B4.Името (адресът) на избраната в момен-та клетка се вижда в полето Name Box(4), а нейното съдържание – в полето Formula Bar(5). В таблицата на илюстрацията клет-ката B4 съдържа текста „Катети:“.В една електронна таблица може да има няколко страници(6)

Предназначение на електронните таблици

В някои от клетките на електронната таблица се записват данните, които ще се обработват. В клeтките може също така да бъдат записани формули и правила, за из-числяване и обработка на данните от други клетки.

Файлът с електронна таблица, който за-редихме, служи за изчисляване на лицето на правоъгълен триъгълник. Клетките D4и D5са предназначени за данни. Потребителят трябва да въведе в тях дължините на катетите. В клетката H4е въведена математическата формула за изчисляване на лице по два катета. След въвеждане на данните за катетите, електронната таблица преизчислява и показва в клетката H4 лицето на триъгълника.

Да въведем в клетките за данни D4и D5на таблицата дадените стойности на катетите. Да сравним резултатите. Кой начин на изчисление е по-бърз и лесен?

Маркиране на елементи.

Когато изучавахме програмата за тек-стообработка, научихме, че може да маркираме, копираме, преместваме, изтриваме и редактираме части от текста. Същото може да правим и със съдържанието на клетките от електронната таблица.

Да отворим нова празна таблица в програмата Excel.
За да маркираме клетка от електронната таблица, щракваме в нея с левия бутон на мишката. За да променим съдържанието на клетка, щракваме бързо два пъти в нея. За да маркираме колона от електронната таблица, щракваме с левия бутон на мишката на името на колоната отгоре. По същия начин, за да маркираме ред, щракваме на номера на реда вляво.

Може да маркираме и област от клетки. За целта поставяме показалеца на мишката в първата клетка от областта и с натиснат ляв бутон (влачене) го преместваме към последната клетка. Щракване в квадратчето, където се пресичат имената на колоните и номерата на редовете, маркира цялата таблица.

Едновременно маркиране на няколко клетки, редове, колони или области пра-вим, като държим натиснат клавиш Ctrl на клавиатурата.

Материал за изтегляне >>