Технологии и предприемачество – 5 клас

Свойства на дървесните материали

27-03-2020г.

При проектиране на изделието се избират подходящи инструменти
за различните технологични операции (рязане, пробиване,
заглаждане), които ще се извършват. Правилният избор на инструменти е важен за качеството и ефективността на работата. Затова е необходимо да се познават механичните свойства на материалите – твърдост, еластичност, пластичност, здравина.

? Отговорете на въпросите, като запишете отговорите в тетрадките
си.

Как се нарича свойството на материалите да:

  • се съпротивляват на проникването на по-твърди от тях тела
  • се съпротивляват на външните сили, приложени върху тях
  • възвръщат своята първоначална форма при прекратяване на въздействието на външни сили
  • изменят своята форма под действието на външните сили и запазват новата форма

Механичните свойства на дървесината зависят от вида на дървото.
Иглолистните (бор, ела) и някои широколистни (липа, топола)
имат по-мека и по-слоеста дървесина, докато други широколистни
(бук, дъб) – по-твърда.
Дървесината се обработва сравнително лесно, но има и някои недостатъци под въздействието на влагата плесенясва, гние, променя формата си.

Изследвайте механичните свойства на различни видове дървесина.

Разделете се на групи от 4 – 5 души. Някои от вас ще направят
проверка на здравината, а други – на твърдостта на летви
от чам, бук и липа.

фиг. 5

Проверка на здравина
Използвайте стиска и силомер (пружинен кантар). Закрепете
летвата, както е показано на снимката. Разстоянието от края
на стиската до куката на кантара трябва да е едно и също при
всички измервания!

Постепенно увеличавайте силата, с която огъвате летвата.
Наблюдавайте показанията на силомера. Отбележете при
каква стойност летвата ще се счупи. Сравнете резултатите
за различните видове дървесина (фиг. 5).

фиг.6

Проверка на твърдост
Използвайте чук, като се стараете да удряте с еднаква сила и
от еднаква височина (фиг. 6). Сравнете отпечатъка и направете
изводи за твърдостта на дървесината.

За домашна работа запишете в тетрадките си.

  • Какви видове дьрвесни материали мога да използвам за моите изделия
  • Как да определям свойствата на дьрвесината

Н. Николов

Материали за изтегляне>>