Технологии и предприемачество – 5 клас

ВИДОВЕ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВОЙСТВА. ВИДОВЕ КОЖИ

Урок за 10.04.20

В древността хората се обличат само с дрехи, изработени от кожи на различни животни. С развитието на цивилизацията посте-пенно се променя и битът. Хората започват да отглеждат различни растения и питомни животни, научават се да получават от тях ма-териали за изработване на текстил.
Днес носим дрехи и аксесоари, направени както от естествени, така и от изкуствени (химични) текстилни материали.

Има ли текстилни или шивашки фирми в региона ви? Какви са те и какво произвеждат?

От различните текстилни влакна се произвеждат различни тек-стилни материали като прежди, конци и тъкани.
Преждата е нишка, съставена от текстилни влакна, подредени ус-поредно едно до друго и свързани чрез усукване. За да се превър-нат влакната в прежда, се прилагат редица технологични операции: разчепкване, влачене, предене (изтегляне на нишка) и дообработ-ване. Преждата се използва в текстилното производство за тъкане, шиене, плетене, бродиране. В миналото вълната е предена на ръка с помощта на хурка и вретено, а днес се използват високотехноло-гични предачни машини.

Прежда

Конците се получават чрез многократно пресукване на текстилни влакна. Те трябва да са здрави и еластични. Използват се основно за шиене и затова се наричат още шевни конци.

Конци

Тъканите са текстилни материали, изработени чрез тъкане. Тъ-канта се получава, като две системи от нишки се преплитат под прав ъгъл. Нишките, разположени по дължината на тъканта, се наричат основни, а тези, които лежат напречно – вътъчни нишки.

Тъкан- основни и вътъчни нишки

Първите тъкачни станове са били примитивни – тъкането се е извършвало на ръка. Постепенно становете са механизирани и с усъвършенствана конструкция. В съвременната текстилна промиш-леност работят автоматизирани тъкачни машини с компютърно уп-равление.Изтъканите изделия се използват както като краен продукт (кили-ми, одеяла и др.), така и като материали за шивашката и обувната промишленост.

Освен текстилни материали в шивашката и обувната промишле-ност се използват и кожи. Когато се добиват от различни животни, те са естествени, а когато се създават при специални условия в заводите, са изкуствени. Всички видове кожи се обработват в ко-жухарските предприятия. Кожите намират приложение основно в мебелната, обувната, автомобилната промишленост, както и в про-изводството на някои дрехи, куфари, сакове, чанти, колани.

Изделия от кожа

Свойствата на текстилните материали и кожите се определят от външните въздействия, на които са изложени. Най-общо свойствата на текстилните материали могат да се гру-пират както в следващата таблица.

?? Какви свойства трябва да имат текстилните материали за из-работване на ученическо зимно яке и летен спортен екип? Сравнете свойствата на материалите за двата продукта.

Материал за изтегляне >>