Информационни технологии – 6 клас

Компютърна презентация – упражнение

27-30.04.20

Задача 2.Направете презентация на тема Владетели от Първата българска държава.

Указания В папката Presentations/HistoryMaps ще на-мерите няколко карти, които показват как са се променяли границите на България по време на управлението на един или друг владетел.

History Maps

Намерете в интернет илюстрации и картини за тези владетели и данни за периодите, в кои-то са управлявали.

Подредете по подходящ начин в слайдовете имената на владетелите, периодите, илюстрациите и картите.

Подберете подходящ дизайн. Запишете презентацията под името First Bulgarian Empire.pptx във вашата папка

Задача 3. Разучете инструментите от ме-нюто Insert->Shapes.

Указания

• Инструментите от менюто Insert->Shapes служат за създаване на векторни изображе-ния, съставени от геометрични фигури.

• Започнете нова презентация. Изберете слайд без контейнери с Home->Layout->Blank.

• Изберете фигура от Insert->Shapes, премес-тете маркера на мишката в слайда и с влаче-не определете размера на фигурата. Ако по време на влаченето държите натиснат бутона Shift на клавиатурата, ще изчертаете правил-на геометрична фигура (с еднакви размери по хоризонтала и по вертикала).

• Параметрите на фигурата – цвят и вид на за-пълване, контур и други подобни, можете да промените с инструментите Shape Fill, Shape Outline, Shape Effects, Shape Styles. Ще ги на-мерите в менютата Format и Home.

• Преместете две фигури така, че да се за-стъпват. Щракнете с десния бутон върху фи-гурата, която е върху другата, и изберете Send to Back.Какво се случи? Изпробвайте и Bring to Front.

Задача 4 Направете презентация, която илюстрира действието на електрическа верига.

Указания

В първия слайд въведете името на презента-цията. Вмъкнете втори слайд без контейнери от Home->New Slide->Blank.Отворете диалогов прозорец с View->Show->Grid Settingsи в него отметнете Snap objects to gridи Display grid on screen.Това ще ви помогне да разположите правилно фигурите на екрана.

Начертайте показаната на фиг. 1 електрическа верига, като използвате инструментите от Insert->Shapes.Дублирайте слайда и го променете, как-то е показано на фиг. 2. Запишете презентацията под името ElChain.pptx във вашата папка

фиг 1
фиг 2

Материал за изтегляне >>