Информационни технологии – 6 клас

Използване на звукови фалйове и звукови ефекти. Анимационни ефекти на слайд.

13-05-20

Текстовете и изображенията в презентациите, които правихме досега, не се променяха по време на показване на презентацията.

Програмата PowerPoint ни дава възможност да анимираме обектите в слайдовете. Така по-лучаваме възможност да представим идеите си по-добре, а презентацията става по-интересна и по-полезна.

За всеки обект (текст, фигура или изображе-ние) можем да зададем четири вида анима-ционни ефекти.

• Entrance– определя начина и момента на поява на обекта.
• Emphasis – задава промяна на параметър на обекта (цвят, размер или друг).
• Exit – определя начина и момента на изчез-ване на обекта.
• Motion Path – премества обекта по зададен път (траектория).

Ефектите се изпълняват последователно, като за всеки може да се зададе дали да се изпъл-ни след щракване с мишката или автоматично – след предишния ефект или едновременно с него.

Новите презентации, създадени с PowerPoint, по подразбиране са настроени така, че смяна-та на слайдовете става по команда с мишката или от клавиатурата. Този начин на работа е удобен, когато лектор представя презентацията пред публика и обяснява съдържанието на все-ки слайд.

Презентация може да се използва и по друг начин – без лектор. В такъв случай се настрой-ва така, че слайдовете се сменят автоматично. Към презентацията може да се добавят звукови ефекти, фонова музика или записани като звук обяснения.

Да изпробваме някои възможности за ани-миране на обекти. Да стартираме PowerPoint и в един празен (Blank)слайд да вмъкнем три фигури – правоъгълник, овал и триъгълник. Ако стартираме презентацията, ще видим трите фигури статични на екрана.

Да изберем менюто Animationи да щрак-нем върху Animation Pane. В дясната част на прозореца ще се отвори панел с име Animation Pane, в който ще виждаме списъ-ка на анимационните ефекти в слайда (в момента списъкът все още е празен).

Да маркираме правоъгълника и от Add animation да изберем ефект Entrance->Fade.

Ефектът се появява в списъка. От Animations->Timing->Start можем да променим условие-то за изпълнение на ефекта. По подразбиране то е On Click или при щракване с мишката. Можем също така да променим времето за изпълнение (Duration) и да изберем закъснение на изпълнението (Delay).

Да променим стойността в Durationот 0,5 на 1,0 секунди. Така ефектът ще се изпълни по-бавно.

Да проверим какво се е променило, като стартираме презентацията от текущия слайд. На екрана се виждат само овалът и триъгълникът. Правоъгълникът ще се появи след щракване с мишката.

По същия начин за триъгълника да зададем ефект Emphasis->Spin, а за овала – Exit->Fly Out.Накрая за правоъгълника да зада-дем още един ефект – Motion Paths -> Lines. На екрана ще видим стрелка, която показва пътя на движение на обекта. Можем да го променим, като щракнем върху стрелката и с влачене да покажем докъде да се премести обектът.

Да стартираме презентацията. Ефектите се изпълняват последователно при щракване с мишката. Ако искаме да се изпълняват автоматично, вместо Start: On Click трябва да поставим Start: With Previous(едновременно с предишния) или Start: After Previous(след предишния).

Да маркираме последователно ефектите в списъка и за първите три да изберем Start: After Previous,а за последния – Start: With Previous.

Да проверим какво се е получило, като стартираме презентацията. Първите три ефекта се изпълняват последователно, а четвъртият (движението на правоъгълника) – едновременно с третия ефект.

Материал за изтегляне >>