Технологии и предприемачество – 6 клас

Качество на изделията – част 2.

27-03-2020г.

Стандартите за качество са документи, които определят изискванията за качеството на продуктите. Те са важни, защото задължават производителите да спазват утвърдените за производството правила. Така потребителите могат да бъдат сигурни, че купуваните от тях стоки са качествени.
Оценяването на качеството на дадено изделие или услуга
означава да се установи дали има съответствие с изискванията за
пригодност. То се извършва на следните равнища:

 • постигнато от производителя съответствие с изискванията на проектантите и конструкторите – реално качество
 • изисквано съответствие с национален или международен стандарт – нормативно качество
 • задоволяване на потребителските изисквания – желано качество

Изискванията към качеството на стоките и услугите се групират по
определени признаци и са известни като критерии за оценяване на
качеството, които са:

Технически критерии

 • функционална пригодност – доколко изделието или услугата изпълнява предназначението си по отношение на точност на изработката, липса на дефекти, лесно използване
 • конструктивна пригодност – доколко конструкцията на изделието осигурява неговата надеждност по отношение на здравина, устойчивост, продължителност на използване
 • технологична пригодност – доколко използваните материали могат да бъдат обработвани според характерните си свойства с рязане, пробиване, огъване, усукване, шлифоване, лакиране и др.

Естетически критерии

 • дизайн – доколко е изпълнена идеята формата, цветовете, мирисът, вкусът на изделието да предизвикват приятни усещания и емоции у потребителите
 • опаковка – доколко изделието може надеждно да се пренася и съхранява, а също и да привлича вниманието на потребителите и да им доставя естетическа наслада

Експлоатационни критерии

 • екологичност – доколко изделието съответства на нормите за разход на енергия, замърсяване на околната среда, рециклиране и др.
 • икономичност – доколко изделието може да функционира с помалко разходи за енергия, за поддържане и ремонт
 • безопасност и обслужване – доколко използването на изделието не застрашава живота и здравето на потребителите и не ги затруднява при обслужването му.
 • ергономичност – доколко изделието е удобно при неговата употреба и не предизвиква умора, затруднения и рискове.

Ергономията е наука, която се занимава със създаването на
добри условия за труд чрез правилно използване на работната
среда. Един продукт е ергономичен, когато осигурява комфорт и е
подходящ за потребителя.

Заедно с критериите за качество се използват и показатели,
които са измерими (количествени) и неизмерими (качествени).
Измерими са показателите, стойностите на които са цифрови данни,
определени чрез използване на измервателни уреди. При неизмери
мите показатели стойностите се описват с думи въз основа на субективни сетивни възприятия – звук, цвят, аромат, вкус, удобство
и др.

?Избройте стоки и услуги, използвани във вашето училище. С
кои критерии и показатели ще оцените качеството им и защо?
Кои от тях имат най-голямо значение за вас?

За домашна работа запишете в тетрадките си и отговорете на въпросите:

 • Какво е качество на стока или услуга?
 • Какви са критериите за оценка на качеството?

Н. Николов

Материал за изтегляне >>