Технологии и предприемачество – 6 клас

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ

Контрол на разходите за вода и енергия

23-04-20

От предишните уроци знаем, че много от енергийните източници, използвани от човека, са на изчерпване. Необходимостта от ико-номии на енергия става все по-належаща. Средствата за измерване и контрол на изразходваната енергия ни помагат за това.

Водата не е непосредствен източник на енергия за хората, но животът без вода е невъзможен. Развитието на съвременната цивилизация и нарастването на населението на Земята поставят много сериозни изисквания за икономия на вода.

Разходът на вода се измерва с уред, наречен водомер. Битови-те водомери имат малка турбина, подобна на турбините във водно-електрическите централи. Турбината е поставена в тръбата, през която се доставя вода до дома. Колкото по-голям е разходът на вода, толкова по-бързо се върти турбината. Отделно устройство брои оборотите на турбината. Най-често това устройство е механичен брояч, който показва отброените обороти в аналогов или в цифров(дигитален) вид. Съществуват и електронни водомери, чиито показания могат да се отчитат дистанционно

фиг1 водомер

Фиг. 1. Водомер с цифрово и аналогово отчитане. По цифровата скала се отчита разходът на вода в кубични метри с точност до третия знак след десетичната запетая, а по аналоговата – стойността до четвъртия знак.

Топломерите са комбинация между водомер и два термоме-търа. С тях се измерва както количеството преминала през топ-ломера вода, така и температурата є преди и след топломера. От резултатите на трите измервания се изчислява разходът на топлинна енергия.

фиг 2 топломер

Уредите за дялово отчитане (фиг. 2), поставени на всеки радиа-тор, работят по различен от топломерите начин. Измерва се темпе-ратурата на радиатора и се сравнява с температурата на помеще-нието. Отчетените стойности не са килокалории, а служат само за да се разбере каква част от общото потребление се пада на съот-ветния радиатор.

Електромеханичните електромери(фиг. 3)имат в конструкция-та си малък електродвигател. Той е свързан така, че оборотите му зависят от количеството електрическа енергия, която преминава през електромера за единица време. Ако погледнем през стъклото на такъв електромер, ще видим ротора на електродвигателя, който има формата на диск. Колкото по-бързо се върти дискът, толкова повече електроенергия се черпи в момента. В електромера има и механизъм, който „брои“ колко оборота е направил дискът.Съвременните електромери са електронни (фиг. 4). Някои от тях могат да се отчитат дистанционно.

фиг 3 електромеханичен електромер

За пестенето на енергия помагат и уредите за автоматичен кон-трол и управление. Такъв уред е домашният термостат (фиг. 5). С него можем да зададем желаната температура в помещението. Термостатът измерва температурата и когато е нужно, включва и изключва отоплителните уреди. По подобен начин работи и термо-статичният вентил(фиг. 6) на радиатора от парното отопление.

фиг 4 електронен електромер
фиг 5 домашен термостат
фиг 6 термостатичен вентил

Материал за изтегляне >>