Технологии и предприемачество – 6 клас

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА

11-05-20 –15-05-20

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА И РАЗДЕЛЕНИЕТОНА ТРУДА – ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

Благосъстоянието, както на отделния човек, така и на всички, хора зависи от благата, които те произвеждат. В 5. клас научихте, че задоволяването на неограничените човешки потребности в условията на недостиг на ресурси е свързано с отговорите на трите въпроса на икономиката: Какво? Как? и За кого? се произвеждат стоките и услугите. Разбрахте също, че основните фактори на производството са: човешкият труд, суровините, енергията, материалите, инструментите, машините и времето. Какво щеше да се случи, ако всеки от нас трябваше да произ-вежда сам дрехите, храната, енергията, да строи жилището си, пътищата и комуникациите, сам да се образова и лекува? Още в зората на човечеството, хората са установили че произвеждат по-голям обем от стоки и услуги, отколкото потребяват. Те са разбрали, че трябва да се специализират в производството на онези стоки и услуги, които съответстват в най-голяма степен на ресурсите, с които разполагат.

Специализация на труда съществува, когато домакинствата и фирмите произвеждат по-малък набор от стоки и услуги, отколко-то потребяват. Например в дадена държава отделните є региони се специализират в производството на онези стоки и услуги, които съответстват в най-голяма степен на особеностите на ресурсите, с които разполагат. Така те могат да продават по-голямата част от своята продукция на жителите от други региони, а да купят от тях всички стоки и услуги, които са им необходими.

Бащата на съвременната икономика Адам Смит в своята книга „Богатството на народите“, издадена в далечната 1776 г., описва пример за разделение на труда, приложен в една фабрика, произвеждаща карфици. Там работели 18 работници. Процесът на изработване на една карфица бил разделен на 18 операции, всяка от тях изпълнявана от един работник. Така за 1 работен ден били произведени 48 000 карфици. Адам Смит пише, че ако всеки работник е трябвало да изпълни сам тези 18 операции, той би произвел едва между 10 и 20 на ден.

Примерът с фабриката за карфици показва как обособяването на отделни операции и извършването на всяка от тях от един работник води до многократно повишаване на производителността на труда(по-голяма количество продукция, изработено от един човек на ден).Това разпределение на операциите между работниците в технологичния процес се нарича разделение на труда. При тази форма на организация се оптимизират дейностите за извършване на отделните операции, съкращава се времето и по-ложения, човешкия труд, улеснява се въвеждането на нови технологии. Разделението на труда е в основата на повишаването на ефективността на производството(постигане на повече и по-качествена продукция, с по-малко ресурси, за по-кратко време).Тя се измерва чрез отношението между резултата от производството (максималното възможно произведено количество) и извършените разходи за вложените ресурси (суровини, енергия, труд, време).

Ефективността= Разходи/Резултат

Вие сте производители на столове. Ако приемем условно, че резултатът от производството ви за 1 ден е 100 лв., а разходите са 150 лв., то каква ще бъде ефективността на производството ви? Кога ефективността на производството ще бъде висока и кога – ниска?Какво е ефективно производство?

Специализацията и разделението на труда са основни фактори за ефективно производство. Допринасят за разширяване на размя-ната на стоки и за развиване на пазарите. Това води до нарастване на приходите и на печалбата на предприемачите, както и на дохо-дите на работещите.

Материала за изтегляне >>