Технологии и предприемачество – 7 клас

Комуникационни технологии

01-03-2020г.

Информацията е знание за някого или нещо, представено в такава форма, че да може да се възприема и да се разбира от хората. Тя не може да съществува сама за себе си, а винаги е свързана с някакъв материален или енергиен носител: хартия, звук, светлина, електричество …
Събирането, съхраняването, обработването и представянето на информацията се извършва чрез информационните технологии това
са фотографията, книгоиздаването, видео- и звукозаснемането, компютърните приложения …
Комуникацията е обмяна на информация. За да има комуникации, са необходими комуникационни канали. Всеки комуникационен канал се състои от предавател, приемник и линия за свръзка (преносна среда), по която се предава аналогов или дигитален (цифров) сигнал.

Аналоговият сигнал – например сила на звука, интензивност на светлината, големина на тока, е непрекъснат във времето и се влияе
от характеристиките на преносната среда, което влошава неговото качество – смущения, закъснение на сигнала, заглъхване и други.
Дигиталният сигнал е дискретизиран (накъсан) аналогов сигнал, т.е. представен чрез отделни негови стойности през определени интервали от време, и не се влияе от преносната среда, поради
което е с по-високо качество.

Комуникационна система е съвкупност от технически средства за осъществяване на комуникационните канали, например транспорт,
съобщения, радио, телевизия, интернет и други.
Комуникационни технологии са начините за изграждане, поддържане и функциониране на комуникационните системи.
Мрежовите комуникации са технологии за осъществяване на комуникация посредством фиксирана мрежа от кабели (метални проводници, оптични, стъклени или пластмасови влакна) за пренасяне на аналогови или дигитални сигнали. Мрежови комуникационни системи са телефонната мрежа, кабелната телевизия, Интернет.
Мобилните и сателитните комуникации са безжични технологии за осъществяване на комуникация чрез радиовълни-радиоразпространение, ефирна и сателитна телевизия, мобилна телефонна мрежа.
Повечето съвременни средства за общуване имат едновременно информационни и комуникационни функции. Те не само излъчват и приемат информация, но и я съхраняват, обработват и представят в подходяща форма. Например с мобилен телефон може да се осъществява връзка, да се правят и обработват снимки, видео- и аудиозаписи, а със специални WEB приложения и GSM модули за дистанционно управление могат да се включват и изключват уреди за осветление и отопление, входни и гаражни врати, охранителни системи и други в рамките на обхвата на мобилния оператор.
Комуникацията между приложението и GSM модула се извършва чрез позвъняване и/или SMS.

Край на 1 част.

Н. Николов

Материал за изтегляне >>