Технологии и предприемачество – 7 клас

Контрол, регулиране и управление

28-04-20

Машините променят ролята на човека втрудовата дейност. При ръчния труд той задвиква и същевременно управлява инструментите, а резултатите от работата контролира със
сетивата си. При механизирания труд работата се извършва от машини, управлявани от човека, и се контролира от него с измервателни уреди. При автоматизиранията контролът, управлението и регулирането се извършват с технически средства
в автоматичен режим – без пряката намеса на човека.

Какво е контрол, регулиранеи управление

Контролът е наблюдение, проследяване или проверка на стойностите на някаква величина, която характеризира състоянието на дадена техническа система-обект или процес. Регулирането е поддър)кане на стойностите на контролираната величина в определени граници независимо от влиянието на околната среда. Управлението
е изменение на контролираната величина по предварително съставена програма.

Контролът, регулирането и управлението се извършват с помощта на датчици, измервателни, регулиращи и управляващи устройства, изпълнителни механизми и работни органи.

При ръчно управление (регулиране) човекът възприема информацията от датчиците и измервателните устройства чрез сетивата си и я обработва в своя мозък, като сравнява стойностите на контролираната величина с тези в паметта си. В зависимост ат преценката човекът реагира, като задейства с ръце или крака изпълнителните механизми, които чрез регулиращите органи предизвикват изменение на контролираната величина.

Автоматични устройства

Автоматичният контрол, управление и реrулиране се извършват от автоматични устройства без намесата на човека. Сигналите от
датчиците и измервателните уреди постъпват в управляващото (реrулиращото) устройство, където постоянно се сравняват с предварително зададени в запаметяващото устройство стойности на
контролираната величина. Взависимостот резултата от това сравнение управляващото устройство подава сигнал към изпълнителния механизъм, който чрез реrулиращия орган предизвиква съответно изменение на контролираната величина.
Когато управлението (регулирането) се извършва от компютър, входящият и изходящият сигнал се преобразуват съответно чрез аналоговоцифрови и цифрово-аналогови преобразуватели.
Това дава възможност да се извършва електронен контрол едновременно на голям брой величини. Например компютрите в съвременните автомобили контролират не само скоростта на движение, но и други параметри, от които зависят икономичността,
безопасността и удобството при пътуване.

Аналогово-цифровите и цифрово-аналоговите преобразуватели се изграждат на база комбинирани електронни чипове (интегрални схеми), които съчетават аналогови и цифрови вериги. Типични цифрови интегрални схеми са микропроцесорите, микроконтролерите и паметите.
Цифровите тунери приемат и преобразуват в цифрови сигнали в аналогови видео или аудиосигнали. За управление и контрол от разстояние се използват дистанционни устройства.

Материал за изтегляне >>