Математика – 5 клас

Лице на триъгълник

Урок по математика – ИУЧ за 5 клас – 24. 04. 2020 г

Решаване на задачи

Само четете!

След обясненията по урока има план на урока (пише го със син цвят), който ще препишете в тетрадките си.

Днес, в часа за упражнение ще покажем и някои нови неща, свързани с намиране лице на триъгълник, които ви спестих в урока от лица на триъгълник, с цел по – лесно усвояване на новите знания.

Как по още един начин можем да намерим лице на правоъгълен триъгълник.

До тук знаем (от урока за лице на правоъгълен триъгълник), че то се намира като умножим катетите (а и b) и полученото разделим на 2.

След като вече се научихме да намираме лице на ПРОИЗВОЛЕН триъгълник, мога да ви предложа още една възможност:

Ако не знаем катетите, ХИПОТЕНУЗАТА и ВИСОЧИНАТА КЪМ НЕЯ, можем да намерим лицето на триъгълника и по този начин (все едно не е правоъгълен):   S = c. h c и полученото да разделим на 2.

Така за правоъгълния триъгълник вече имаме две възможности:

Начертайте чертежа и препишете решената задача и формулата!

-Ако знаем катетите – умножаваме ги (а и b) и полученото разделим на 2.

-Ако пък знаем хипотенузата и височината към нея – умножаваме тях ( c  и  h c ) и отново полученото делим на 2.

Задача: Даден е правоъгълен триъгълник с хипотенуза 10 см. и височина към нея 3 см. Намерете лицето му.

Решение: Тук не знаем колко см. са катетите, а по дадените в условието данни не можем да ги намерим. Знаешм обаче хипотенузата и височината към нея. За това ще използваме формулата:

S = (c. hc) / 2

Сега, както в предходните уроци, заместваме с данните от условието и пресмятаме:

S = (10.3) / 2 

S = 30 : 2

S = 15 кв. cm.

ОБОБЩАВАМЕ:

Правоъгълен триъгълник:

Произволен триъгълник:

План на урока
Лице на триъгълник
Решаване на задачи

Задача: Даден е правоъгълен триъгълник с хипотенуза 10 см. и височина към нея 3 см. Намерете лицето му.

Решение:

S = (c. hc) / 2
S = (10.3) / 2
S = 30 : 2
S = 15 кв. cm.

Следват задачи за ДОМАШНА РАБОТА.

ВНИМАНИЕ

Указания за работа:

-Част от условията ще бъдат зададени с чертеж, което пошишава нивото на математичаската ви грамотност.
-Задачите ще бъдат с избираем отговор, но преди посочване на отговор ви съветвам да ги решите.
-Ползвайте таблицата, не пишете на изуст!
-Внимавайте с мерните единици!

Отговорите изпращайте не на снимки, а във  вида: 1 – буква, която смятате за вярна, 2 – буква, 3 – буква и така до 6.

Зад. 1 По данните от чертежа лицето на триъгълника в кв. ед..e: а) 108, б) 24, в) 54, г) 12

Зад. 2  По данните от чертежа лицето на триъгълника в кв. ед..e: а) 15; б) 7, 5; в) 16, г) 8

Зад. 3  По данните от чертежа отговорете кой от двата цветни триъгълника има по – голяма площ?

а) оцветеният в зелено триъгълник

б) оцветеният в цикламено триъгълник

Зад. 4  По данните от чертежа отговорете кой от двата цветни триъгълника има по – голяма обиколка?

а) оцветеният в зелено триъгълник
б) оцветеният в цикламено триъгълник  

Зад. 5 Правоъгълен триъгълник с хипотенуза 3, 6 dm и височина към нея 15 cm има лице, равно на:

а) 270 кв.dm.
б) 270 кв.cm.
в) 27 кв.dm.
г) 27 кв.cm.

Зад. 6 Правоъгълен триъгълник с катети 2 cm. и 4,8cm.  има хипотенуза 5, 2 cm. Височината на към хипотенузата има дължина:

а) 12 / 13 cm.
б) 24 / 13 cm.
в) 48 / 13 cm.
г) 96 / 13 cm.

Материал за изтегляне >>