Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас – 27. 04. 2020

Трапец

Здравейте!

Ще започнем с отговори на въпроси, за да видим как сте усвоили урока от вчера.

По данните на чертежа, лицето на успореника е:

1 зад.

а) 12 кв. cm.

б) 6 кв. cm.

в) 3 кв. cm.

г) 18 кв. cm.

 2 зад.

а) 12 кв. cm.

б) 22 кв. cm.

в) 24 кв. cm.

г) 20 кв. cm.

След като вече изучхме геометричнате фигури успоредник и ромб, следва да се запознаем с още един интерсен четириъгълник, който за разлика от изучените до тук не е успоредник.

Днес ще се запознаем с една нова за вас геометрична фигура. казва се ТРАПЕЦ и знанията за него също намират приложение в по – нататъчното изучавне на математиката.

Моля, препишете плана на урока!

Трапец

1.ТРАПЕЦ – определение:

Четириъгълник на който две от страните са успоредни, а другите две не са.

Много е важна последната част от изречението: „ другите дв не са“, защото ако няма това уточнение определението може да се отнася за успоредник, а както казах ТРАПЕЦЪТ НЕ  Е УСПОРЕДНИК.

2.Елементи на трапец.

а) основи – това са успоредните страни, на чертежа: АВ и СD (а и b)

б) бедра – страните, които не са успоредни: АD и ВС

в) височна – h

3.Видове трапеци.

Обърнете внимание: Множествено число на думата ТРАПЕЦ, не е трапецове, както се обр. Множествено чило в българския език, а трапеЦИ. Така е правилно.

а) Равнобедрен трапец – както при триъгълника, това е ТРАПЕЦ С РАВНИ БЕДРА.

б) Правоъгълен трапец – трапец, при който едното бедро (в случая АD) е перпендикулярно на основите: АВ и СD.

Запомнете! Когато решаваме задачи от трапец, ско трапеца е правоъгълен и знаем неговото по – малко бедро, все едно знаем височината му.

4.Обиколка на трапец.

Както при всички фигури обиколката се намира като съберем страните.

Ако трапецът е равнобедрен с основи: а и b и бедра, които можем да отбележим с една и съща буква (например с), обиколката Р = а + b + 2. c

Домашна работа:

1 зад.

а) Начертайте в тетрадките си един трапец с ознови 4 и 7 cm.

б)Начертайте в тетрадките си един равнобедрен трапец с размери, каквито изберете и намерете обиколката му.

2 зад. Полпълнете липсващите думи в изреченията, може да използвате преписаните в тетрадката уроци.

-Тъп ъгъл е ъгълът, който…………………. от 90

Тук трябва да поставите една от комбинациите: по  – малък, равен, по – голям.

-В равнобедрения триъгълник двете ………………….  са равни.

-Отсечката е част от………………., ограничена между  две нейни точки.

-Ъгъл с големина 90 се нарича:…………………

-В успоредника двете срещулежащи страни са…………………..

Отговорите на въпросите в началото на урока и попълненият текст очаквам на e – mail: milenacvetkova1969@abv.bg

Материал за изтегляне>>