Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас – ИУЧ

Видове четириъгълници. Обиколка и лице на четириъгълник.

В днешния час по ИУЧ ще припомним формулите за обикола и лица на изучените четириъгълници и ще решаваме задачи, за да затвърдим знанията си по темата.

Препишете формулите в тетрадките!

1.Обиколка:

ФОРМУЛИ ЗА ОБИКОЛКА:

Квадрат, ромб: Р = 4 . а

Правоъгълник, успоредник: Р = 2. а + 2 . b

2.Лице – площ на фигурата.

ФОРМУЛИ ЗА ЛИЦА:

Кавадрат –  S = a. a

Правоъгълник –  S = a . b

Успоредник

Трапец

Начертайте чертежите и ПРЕПИШЕТЕ решенията на задачите в тетрадките си!

Решаване на задачи:

1 зад. По данните на чертежа, да се намери страната на правоъгълника.

Решение:

Р = 2. а + 2 . b

22 = 2. а + 2. 4

2 . а = 22 – 8 = 14

а = 7 см.

2 зад. Да се намери лицето на оцветената част.в кв. дм.

Решение: Стъпки в решението (само ги четете)

-Първотрябва да превърнем см. в дм. Напомням: 1см. = 0,1 дм., защото 1 дм. = 10 см.

-След това от лицето на големия правоъгълник ( S 1), трябва да извадим лицето на белия правоъгълник. ( S 2)

S =  S 1 –  S 2

S 1 = 2,4 . 1,8 = 4,32 кв. дм.

S 2 = 0,8 . 0,6 = 0,48 кв. дм.

S = 4,32 – 0,48 = 3,84 кв. дм.

3 зад.  Трапец има лице 10 кв. см. и височина 4 см. Да се намери лицето на квадрат, с обиколка равна на 180 % от сбора на основите на трапеца.

Решение: Стъпки в решението (само ги четете)

-Страната на квадрата е х см. Тя е равна на 180 % от……( виж условието).

-От лицето на трапеца, дадено в условието намираме сбора (а + b), като цялп, не ни трябват отделно основите, а техният сбор. (обратна задача)

-Използваме, че оббиколката на квадрата е 180% от (a + b). Така намираме Р.

-Делим на 4,за да получим едната страна – х

-Накрая по формулата за лице на квадрат, получаваме крайния резултат.

Препишете!

10 = (a + b).4 / 2

10 = (a + b).2

(a + b) = 10 : 2 = 5см.

Р = 180% от (a + b)

180 % = 180 : 100 = 1, 8

Р = 180 %. 5 = 1,8 .5 = 9  см.

х = 9 : 4 = 2, 25 см.

S = x . x =2,25 . 2,25 = 5,0625 см.

Закръгляме по правилото за закръгляна на десетични дроби:

S = 5,06 см.

Това на този етап, може да се нарече задача за 6. Който има такива желания да пише, да му изпратя подобна задача.

Домашна работа:

1 зад. Колко метра бодлива тел е необходима да се огради правоъгълен двор с размери:

2 зад. Намерете лицето на фигурат в кв. м.

По желание:

По данните от чертежа намерете лицето на фигурата.

Указания за работа:

3 зад. Разделете дадената фигура на фигури, за които знаете формула за лица. Имахме такъв урок и съм показала доста задачи. Проявете теорчество!