Математика – 5 клас

Основни геометрични фигури.

Урок за 1. 04. 2020 г. – Математика – 5 клас

От днес започваме изучаването на нов дял в математиката. Подобни уроци сте имали и в начален курс, за това много от понятията ще ви се видят познати. В 5 клас предстои по – задълбоченото им изучаване, както ще научим и нови понятия и техните свойства.

Първият урок е като „ азбука“ на нов за нас език, който ще говорим през следващия месец и през следващите години.

В него ще ви запозная с основни понятия в т. нар. ГЕОМЕТРИЯ.

Това е тази част от математиката, която изучава фигуритрите, техните елементи и свойства.

Първият урок е като заглавието на дяла:

Основни геометрични фигури.

Този урок е комбиниран, има неща, които са ви познати и такива, които може би чувате за първи път.

Преди да започнем с плана на урока искам да ви разкажа нещо за ТОЧКАТА. (като понятие в математиката)

Това е странен геометричен обект, странен защото тя е: „ началото и края.“

За точката няма определение и никога не е имало. Просто можем да я наречем: геометричен обект, който няма размери. Точките в математиката се отбелязват с главни латински букви: A, B, C, D,….

Подобно е и понятието „ права“. За него ще стане въпрос малко по – късно в урока.

Понятията точка и права ни помагат да дадем определения за други геометрично понятия, както ще видите след малко в т. 1 от урока.

А ето и плана на урока, който искам да бъде преписан в тетрадките.

  1. Отсечка, права лъч.

>>Отсечка –  част от права, ограничена между две нейни точки.

Отсечките се означават с главни латински букви, например:AB, CD, MN и др. или с една малка латинска буквиa: а, b, c…

Всяка отсечка има дължина. Това е разстоянието между двата края ( т. А и т. В ). Дължината се измерва в cm., mm., m., km., dm.
Например : АВ = 13 см.   Чете се : Отсечката АВ има дължина 13 см.

>>Права.
Запомнете: Правата  няма начало и нямат край!

Също така правата има БЕЗБРОЙ МНОГО ТОЧКИ.
Правите се отбелязват с малки латински букви: a, b, s………..

>>Лъч – има начало, но няма край

2. Ъгъл.

Мярката за измерване на ъглите се нарича градус.

Има три вида ъгли: 

ПРАВ = 90      
ОСТЪР < от 90
ТЪП > 90
За това, как се означават ъглите с букви ще поговорим в урока за Триъгълник.

Сега отговорете:
Какъв по вид е ъгъл с големина: 

1. 12
а) остър
б) прав
в)тъп

2. 99 
а) остър
б) пра
в) тъп

Домашната ви работа за днес ще бъде качена на следващата страница, тъй като тя е с цел припомняне на стари знания.
М. Цветкова

Материал за изтегляне >>