Математика – 5 клас

Триъгълник.Видове триъгълници.Елементи.

урок 06-04-2020г.

Здравейте, ученици! 🙂 🙂 🙂
Днес урокът ни е много лесен, защото тази материя е изучавана и в начален курс.

Първо да припомним от миналия урок:

1 въпрос: Колко градуса е правият ъгъл?

2 въпрос: Кой от ъглите е остър?

а) 125
б) 89
в) 100

3 въпрос: Кой от ъглите е тъп?

а) 88 ᵒ  
б) 90 ᵒ 
в) 91

След като отговорите на въпросите, предлагам да изгледате два кратки клипа, чрез които ще си припомните изученото в начален етап,което ни е необходимо днес.

Следва плана на урока, който да препишете в тетрадките си.

Там където пише „Обърнете внимание“ са разяснения, не ги преписвайте,само ги четете внимателно!

Триъгълник.Видове триъгълници.Елементи.

1.Триъгълник – геометрична фигура, която има три страни и три ъгъла.

2.Елементи: Нека гледаме чертежа:

а) страни:АВ, ВС и АС или с малки букви: а, b, с.

Обърнете внимание! Малката буква а, по правило  се пише срещу върха А.Това важи и за останалите.

б) ъгли- записват се с буквите:

α, което се чете алфа,

β- чете се бета

γ – чете се гама.

Обърнете внимание! Ъглите могат да се записват и с три букви, като буквичката на върха, трябва да е по средата.

Показвам: Ако искаме да запишем ъгъл А, пише се : САВ,
ако запишем ъгъл АВС, това се отнася за ъгъл В.

в) върхове – точките А, В и С са трите върха на триъгълника.

3.Видове триъгълници според страните:

а) равностранен – с три равни страни

б) равнобедрен – с две равни страни, които наричаме БЕДРА.

в) разностранен – с три различни страни.

4.Видове триъгълници според ъглите:

а) остроъгълен – три остри ъгъла

б) правоъгълен – един прав и два остри ъгъла ( правият ъгъл винаги е 90 )

в) тъпоъгълен – един тъп и два остри ъгъла

Следва ДОМАШНА РАБОТА:

Начертайте в тетрадките си няколко триъгълника, като означите страните и ъглите им по показания в урока начин:

-Рабнобедрен триъгълник
-Равностранен триъгълник
-Правоъгълен триъгълник

Материал за изтегляне >>