Математика – 6 клас

Урок по математика за 29. 04. 2020 г. – 6 классайта

Разчитане на данни, представени с диаграми и графики

Упражнение

Днес, ще затвърдим занаията си по темата – „Разчитане на данни, представени с диаграми“и ще покажем как се разчитат данни, представени с графики. След като вече се запознахме с права и обратна пропорционалност и техните графики, искам да ви покажа, че познаването на графиките намира приложение.Напомням, че това е важно умение за всеки човек,за да е добре информиран.

 Можем да започваме.

Да видим какво усвоихте от вчерашния урок. Моля, отговорете!

На диаграмата са представени данните за успеха на 6а  и  6б клас в едно училище по някакъв учебен предмет. Като гледам как няма двойки, няма да е по математика J

Въпроси:

1.Колко ученика от  6а клас имат оценка Среден 3?

2.Колко ученика от двата класа имат оценка Отличен 6?

3.В кой от двата класа има повече петици?

А сега, продължаваме с разчитането на данни от диаграми и графики.

Днес ще разгледаме кръговите диаграми. Както вчера казах, казват се така, защото представляват един кръг.

Ще разгледаме кръгови диаграми с проценти.

Тук ви са нужни знанията от 5 клас за % от число.

Припомням: 1 цяло, т.с числото 1 = 100 %., а 1% = 0,01

На показаната  диаграма червеният сектор е 18%, защото 100 – ( 35 + 25 + 22)= 100 – 82 = 18

А сга: Зад. 1. На диаграмата е представено в % колко ученика от даден клас какви оценки имат по даден предмет. Нека да кажем например по Биология в 7а клас.

Нашата задача е да превърнем процентите в  числа и да разберем КОЛКО УЧЕНИКА имат съответната оценка. Нека общият брой на учениците в класа е 20.

Въпроси:

А) Колко ученика имат оценка Отличен 6?

Б) Колко ученика имат оценка Много добър 5?

Може да пресмятате с калкулатор.

А) Щом всичките ученици са 20, гледаме диаграмата и виждаме, че 10% имат шестици. Пресмятаме:

10 % от 20 = 10% . 20 = 0,10 . 20 = 2.

Отговор: 2 ученика имат отлична оценка.

Б) 18 % от 20 = 18%. 20 = 0, 18 . 20 = 3,6. Тук става интерсно. Занете, че когато говорим за хора не може да имаме дробно число. За това го закръгляме. Според правилото от 5 клас: 3,6= 4

Отговор: 4 ученика имат оценка Много добър.

Зад. 2 Ето, дойде време и за графиките J

По абцисната ос се отчита времето в часове, по ординатната изминати километри.

Трите различни по цвят линии са графики, които отчитат 3 разлини движения, да ги наречем участници в движението.

Въпроси:

А) Гледайте синята графика. За колко часа са изминати 200км.?

Б) Червената графика. Колко км са изминати след 3 часа?

В) Каква е скоростта, с която се е движил участникът в края на третия час? – червена графика.

А сега да отговорим:

А) „ Засичаме“, както го правихме с точките на координатната система през първия срок – числото 200 на едната ос се „ засчиа“ с числото на другата ос, което в случая е 7. Тъй като синята графика започва от 3, 7 – 3 = 4

Отговор: 4 часа.

Б) Отново засичаме този път числото 3 с числото ?

Отговор : 100 км.

В) Както знаете: S = v . t  За нашия случай гледаме третия час, изминати  са 100 км. Тогава:

100 = 3. v,        

v = 100 : 3 = 33,333…………Закръгляме получната дроб. = 33.

Отговор: Участникът се е движил със  скорост 33 km /h.

Задължителна Домашна работа.

1 зад. Това е диаграма, на която г – жа Ненова е показала броя на домашните работи, предадени от ученици от 7 клас.

Въпроси:

А) .Кой от учениците е изпратил най – много домашни? И колко?

Б ) Колко домашни работо общо са предали учениците от 7 клас?

ДОМАШНА РАБОТА ПО ЖЕЛАНИЕ:

2 зад. Представете си една пита кашкавал. Ако с едното парченце (синьото) са ознаени 10%, а с зеленото 15%:

А) Колко процента е най – голяямото парче?

Б) Ако питата тежи 2 кг.по колко грама е всяко парче?

Материал за изтегляне >>