Проект „Училища за пример“

Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищните екипи в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Програмата се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

„Училища за пример“ стъпва върху следните основни концепции:

Изграждане на капацитет – развиване на умения, нагласи и компетентности на професионалистите в образованието;

Разпределено лидерство – мобилизиране на широк екип от училището да работи съвместно за подобряване на преподаването;

Конструкционизъм – учене, при което участниците учат чрез преживяване, осмисляне на опита си и създаване на инструменти и продукти;

Системно мислене – мисленето за училището като система, как то функционира самостоятелно и като част от по-големи системи.