Математика – 5 клас

Урок по математика за 5 клас

Нека си припомним:

1 въпрос:  1% записваме:                     

а) 0,1              б) 0, 01          в) 0, 001

2 въпрос:  Пресмятаме % от число с действие:    

а) събиране      б) деление        в) умножение        

Днес ще ви покажа отново как се решават задачи с проценти, само че ще научим и нещо ново.

Намиране на число по даден процент от него

  1. Нека пресметнем: 34 %  от 21.     

( Подобни задачи решавахме в урока вчера)  

Напомням!    34 % = 0, 34

Умножението сега е по трудно, защото са двуцифрени числа.

Умножете ги в тетрадка, както сте го правили в начален курс.     

Първо умножаваме 34 . 22 = 748  и сега трябва да сложим десетичната запетая.

Броим 2 реда , защото след запетаята има две  цифри и става : 7, 48.

  • Сега ще покажем какво става, когато включим и Х – неизвестно число.

1зад.

 5 % от х е 14

Нека първо да разтълкуваме заглавието:

Намираме число ( Х ), по даден % от него ( 5 ) , който е 14.

Записваме във  вида : 5 % . х = 14

Припомням думата от заместваме с умножение, а думата  е  с  = , Това вече е учено.

5 % . х = 14

5 % представяме като  5 стотни

0, 05 . х = 14                     

Неизвестен множител, както знаете се намира с деление.

х = 14 : 0, 05                

Как делим десетични дроби? Припомням : В случая умножаваме по 100, защото след запетаята има 2 цифри.

Получава се :  х  = 1400 : 5                  

Делим както в начален курс и става  : 

х = 280

Извод: Числото, което търсим е 280.

Още един пример:  

2 зад.

8 % от х е 25   

Записваме : 8 % . х = 25 

Превръщаме процентите в стотни  :   0, 08 . х = 25

Делим, тъй като х  е хеизвестен множител : 

х = 25 : 0, 08

Прилагаме правилото за деление :

 х = 2500 : 8  

 Получаваме х = 312, 5 – числото, което търсим.

Задачи за домашна работа:

1 зад. Пресметнете:

а)  38 % от 209 =     

б)  75 % от 762 =      

в)  15 % от 500 =       

г)  35 % от 360 =

2 зад. Намерете неизвестното число х , ако:

а)  25 %   от  х  е  55                       

б)  6 % от  х е  30                     

в)  20 % от х е 40

Домашните си работи, както и отговорите на въпросите в началото на урока изпращайте на  e-mail:    milenacvetkova1969@abv.bg

Материал за изтегляне >>