ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

в ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-С.ХРИСТО ДАНОВО

Утвърдил: Красимира Димитрова
Директор
Заповед № РД-10-411/09.05.2023 г. (в сила от 10.05.2023 г.)

I. Общи положения

Чл.1 Настоящите правила за вътрешно подаване на сигнали са изготвени на основание чл. 13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Има още

Училищен план –прием за учебната 2023/2024 година

                               З А П О В Е Д  № РД-10- 343 / 20 .03 .2023 г.

 На основание чл.259,ал.от ЗПУО,чл.41 и чл.42 и във връзка с чл.44  от Наредба №10/01.09.2016 г.

               У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН –ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ТГОДИНА,КАКТО СЛЕДВА:

Има още

О Б Я В А за длъжност „Образователен медиатор“

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ “ГЕНЕРАЛ  КАРЦОВ” с. ХРИСТО  ДАНОВО

Във връзка с процедурата по избор на Образователен  Медиатор в ОУ ” Генерал Карцов”-с.Христо даново по НП „ Подкрепа на образователни  медиатори и социалните работници” за периода 1.08.2022 година-31.12.2022 г.

Ви каним да заявите своето желание за заемане на длъжността:

Необходими документи:

  1. Заявление/ свободен текст/
  2. Професионална автобиография/CV
  3. Документ за завършена образователна степен/диплова,свидетелство
  4. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документи: ддо 25.07.2022 година

Подборът се извършва в два етапа:

  • по документи
  • събеседване

Обявяване на резултатите и сключване на Трудов Договор с избрания кандидат: 01.08.2022 г. година

Приложение: длъжностна характеристика на Образователния медиатор

Директор:

Красимира Димитрова


Приложение:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността „ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕДИАТОР“

Код по НКПД: 5312-3004

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ >>

Има още

О  Б  Я В А

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-СЕЛО ХРИСТО ДАНОВО СЪОБЩАВА,ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДАТ СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НП“ЗАЕДНО ВИЗКУСТВАТА И СПОРТА“,КАКТО СЛЕДВА:

1.ВОКАЛНА ГРУПА

2.ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО -3 КЛАС ОТ РЪКОВОДСТВОТО