Обучение от разстояние в електронна среда.

Със ЗАПОВЕД № РД-01-118/26.01.2024 год. на РЗИ Пловдив и
ЗАПОВЕД РД – 09-205/ 26.01.2024г. на Министерството на образованието и науката
се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област
Пловдив за период от 29.01.2024 год. до 05.02.2024 год.

Преустановявановява се присъствения учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на област Пловдив.
Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

За горепосочените дни за учениците се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средства за информационни и комуникационни технологии.

Училищен план –прием за учебната 2023/2024 година

                               З А П О В Е Д  № РД-10- 343 / 20 .03 .2023 г.

 На основание чл.259,ал.от ЗПУО,чл.41 и чл.42 и във връзка с чл.44  от Наредба №10/01.09.2016 г.

               У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН –ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ТГОДИНА,КАКТО СЛЕДВА:

Има още

О Б Я В А за длъжност „Образователен медиатор“

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ “ГЕНЕРАЛ  КАРЦОВ” с. ХРИСТО  ДАНОВО

Във връзка с процедурата по избор на Образователен  Медиатор в ОУ ” Генерал Карцов”-с.Христо даново по НП „ Подкрепа на образователни  медиатори и социалните работници” за периода 1.08.2022 година-31.12.2022 г.

Ви каним да заявите своето желание за заемане на длъжността:

Необходими документи:

  1. Заявление/ свободен текст/
  2. Професионална автобиография/CV
  3. Документ за завършена образователна степен/диплова,свидетелство
  4. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документи: ддо 25.07.2022 година

Подборът се извършва в два етапа:

  • по документи
  • събеседване

Обявяване на резултатите и сключване на Трудов Договор с избрания кандидат: 01.08.2022 г. година

Приложение: длъжностна характеристика на Образователния медиатор

Директор:

Красимира Димитрова


Приложение:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността „ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕДИАТОР“

Код по НКПД: 5312-3004

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ >>

Има още

О  Б  Я В А

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-СЕЛО ХРИСТО ДАНОВО СЪОБЩАВА,ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДАТ СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НП“ЗАЕДНО ВИЗКУСТВАТА И СПОРТА“,КАКТО СЛЕДВА:

1.ВОКАЛНА ГРУПА

2.ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО -3 КЛАС ОТ РЪКОВОДСТВОТО