О Б Я В А за длъжност „Образователен медиатор“

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ “ГЕНЕРАЛ  КАРЦОВ” с. ХРИСТО  ДАНОВО

Във връзка с процедурата по избор на Образователен  Медиатор в ОУ ” Генерал Карцов”-с.Христо даново по НП „ Подкрепа на образователни  медиатори и социалните работници” за периода 1.08.2022 година-31.12.2022 г.

Ви каним да заявите своето желание за заемане на длъжността:

Необходими документи:

  1. Заявление/ свободен текст/
  2. Професионална автобиография/CV
  3. Документ за завършена образователна степен/диплова,свидетелство
  4. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документи: ддо 25.07.2022 година

Подборът се извършва в два етапа:

  • по документи
  • събеседване

Обявяване на резултатите и сключване на Трудов Договор с избрания кандидат: 01.08.2022 г. година

Приложение: длъжностна характеристика на Образователния медиатор

Директор:

Красимира Димитрова


Приложение:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността „ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕДИАТОР“

Код по НКПД: 5312-3004

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ >>

Има още

О  Б  Я В А

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ“ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“-СЕЛО ХРИСТО ДАНОВО СЪОБЩАВА,ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДАТ СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НП“ЗАЕДНО ВИЗКУСТВАТА И СПОРТА“,КАКТО СЛЕДВА:

1.ВОКАЛНА ГРУПА

2.ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО -3 КЛАС ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Възстановяване на присъствен учебен процес

ЗАПОВЕД № РД-10-128 /11.11.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.257,ал.1 и ал.2,чл.258 ,ал.1 от ЗПУО,чл.31,ал.1,т.3 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,директорите и другите педагогически специалисти,във връзка със Заповед №РД-09-4814/03.12.2021 г. на МОН за възстановяване  на присъствен учебен процес от 06.12.2021 г.и във връзка със събрани декларации в паралелките над 50% от учениците в паралелките с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тести/или с валиден документ за ваксинация,преболедуване ,наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване ,съгласно изискванията ,въведени със заповед на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците, представили декларация за с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тест/веднъж седмично.

Всеки класен ръководител да създаде организация за провеждане на изследване за  COVID 19 веднъж седмично  в първия учебен час.

1.1. Присъствен образователен процес в училищаето, за паралелките от V-VII клас  да започне да  се провежда  от 06.12.2021 г. –понеделник ,при едновременно наличие на следните условия:

График за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ от 25.10.2021г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  -25.10.2021 г.-5.11.2021 г.

1-4 класГЦОУД-1-4 клас5-7 класГЦОУД 5-7 кл.
1. 8,20-8,401. 12,30-12,501. 8,00-8,301. 13,10-13,40
2. 9,00-9,202. 13,00-13,202. 8,50-9,202. 13,50-14,10
3. 9,40-10,003. 13,30-13,503. 10,00-10,303. 14,20-14,50
4. 4.10,20-10,404. 14,00-14,204. 10,50-11,204. 15,00-15,30
5. 11,00-11,205. 14,30-14,505. 11,40-12,105. 15,40-16,10
6. 11,40-12,006. 15,00-15,206. 12,25-12,556. 16,20-16,50
  7. 13,10-13,40 
ПАРАЛЕЛКИ В  ОРЕС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 25.10. ДО 29.10.ПАРАЛЕЛКИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 25.10. ДО 29.10.ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 2.11. ДО 5.11.ПАРАЛЕЛКИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 2.11. ДО 5.11.
2А, 2Б, 3, 6А, 6БПГ, 1, 4, 5А, 5Б ,71, 4, 5А, 5Б, 7ПГ, 2А, 2Б, 3, 6А, 6Б
    

Пълният текст на Заповедта можете да откриете тук