Възстановяване на присъствен учебен процес

ЗАПОВЕД № РД-10-128 /11.11.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.257,ал.1 и ал.2,чл.258 ,ал.1 от ЗПУО,чл.31,ал.1,т.3 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,директорите и другите педагогически специалисти,във връзка със Заповед №РД-09-4814/03.12.2021 г. на МОН за възстановяване  на присъствен учебен процес от 06.12.2021 г.и във връзка със събрани декларации в паралелките над 50% от учениците в паралелките с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тести/или с валиден документ за ваксинация,преболедуване ,наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване ,съгласно изискванията ,въведени със заповед на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците, представили декларация за с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тест/веднъж седмично.

Всеки класен ръководител да създаде организация за провеждане на изследване за  COVID 19 веднъж седмично  в първия учебен час.

1.1. Присъствен образователен процес в училищаето, за паралелките от V-VII клас  да започне да  се провежда  от 06.12.2021 г. –понеделник ,при едновременно наличие на следните условия: