Възстановяване на присъствен учебен процес

а) Всяка парелка да провежда  образователно-възпитателен процес в опеределената класна стая

б) Учениците от начален етап да провеждат занятия само на първи етаж,прогимназиален етап-на втория етаж.

в) Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това и провеждане на физическо възпитание и спорт на отрито или в класната стая когато условията навън не са подходящи

г) Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;

Всички работещи в училище да бъдат запознати със заповедта за сведение и изпълнение .

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

ДИРЕКТОР: Красимира Димитрова