Възстановяване на присъствен учебен процес

1.4. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в в училище,при необходимост в кабинета на мед.сестра по желание на родителите.

1.5. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на слюнчена проба.

1.6. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от най-малко едно  лице, определено от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.

1.7. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

1.8. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чиновеи др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.

1.9. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място-кабинет на мед.сестра  при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от настоящите насоки – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в