Възстановяване на присъствен учебен процес

училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

1.10. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.

1.11. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 5 – 10 л, в зависимост от големината на училището и броя тествани ученици. До запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение в училището, до което има достъп само медицински персонал или лица от персонала на училището, определени с нарочна заповед на директора.

1.12. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от директора на училището  или от определено от него с нарочна заповед лице, в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира съответното училище, като може да се използва неспециализиран транспорт .

2.Учениците,които не са представили декларация за съгласие ,продължават да се обучават от разстояние в електронна среда,като семейството е длъжно да осигури техническо устройство и итренет ,за да се обучават синхронно ,като учениците влизат в присъствения час електронно.