Възстановяване на присъствен учебен процес

г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, мишки, клавиатури през всяко междучасие

д) Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;

е) Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия,при подходящи условия един прозорец да е отворен непрекъснато;

Отг.Хигиенисти,ЗАС,педагогически специалисти и учител по ИТ

7. Лична хигиена

а) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;

б) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи, кабинети и други помещения в сградата на училището;

в) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

г) Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице. За биоцидите, които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения. 2

Отг.Хигиенисти, ЗАС и мед. специалист