Възстановяване на присъствен учебен процес

Приема протоколите от класните ръководители и съблюдава за правилното събиране на остатъците от направените тестове-в големи чували.

За отговорни за направата на изследванията по паралелки определям следните лица:

Борис Маньов-5 а

5 б –Добромир додов и Красимира Димитрова

6а клас-Виолетта Веселинова

6б-Веселина николова

7 клас-мариана Матева

5.2. Класните ръководители запознават учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях и следят за спазване на мерките от учениците-отстояние и невзаимодействие с ученици от други паралелки.