О Б Я В А за длъжност „Образователен медиатор“

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ “ГЕНЕРАЛ  КАРЦОВ” с. ХРИСТО  ДАНОВО

Във връзка с процедурата по избор на Образователен  Медиатор в ОУ ” Генерал Карцов”-с.Христо даново по НП „ Подкрепа на образователни  медиатори и социалните работници” за периода 1.08.2022 година-31.12.2022 г.

Ви каним да заявите своето желание за заемане на длъжността:

Необходими документи:

 1. Заявление/ свободен текст/
 2. Професионална автобиография/CV
 3. Документ за завършена образователна степен/диплова,свидетелство
 4. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документи: ддо 25.07.2022 година

Подборът се извършва в два етапа:

 • по документи
 • събеседване

Обявяване на резултатите и сключване на Трудов Договор с избрания кандидат: 01.08.2022 г. година

Приложение: длъжностна характеристика на Образователния медиатор

Директор:

Красимира Димитрова


Приложение:

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
за длъжността „ОБРАЗОВАТЕЛНА МЕДИАТОР“

Код по НКПД: 5312-3004

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ >>

I. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Подпомага изпълнението на местните и училищните политики за повишаване на качеството и обхвата на предучилищното и училищното образование.

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Общи:
 2. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 3. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 • Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 • В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 • Стриктно спазва договореното работно време
 • Стриктно спазва разпоредбите, забраняващи:

– приемане на подаръци от родителите;

– използване на документи на родителите, институциите и служителите в детската градина/ училището за лични цели.

 • Съгласува всички свои действия и дейности с директора на детската градина/училището и стриктно спазва разработения график за работа;
 • Спазва правилата от инструктажите по безопасни условия на труд;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Носи отговорност за изпълнение на поставените работни задачи;
 2. Отговаря за поверената му техника и имущество;
 3. Носи отговорност за причинени вреди на поверената му техника;
 4. Задължително преминава през начален /при постъпване на работа/ и периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, както и на профилактични медицински прегледи;
 5. Познава правилата за първа долекарска помощ;
 6. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, служител, дете, ученик, родител или друго лице, с което се намира в служебни отношения;
 7. Докладва на директора на детската градина/училището за обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на децата или учениците.
 • ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
 1. Медиаторът в образователна институция се назначава от директора на училището/детската градина и се отчита пред него;
 2. Изпълнява задачи, възложени от директора на училището/детската градина;
 3. При поставена конкретна задача от прекия ръководител осъществява връзки и взаимоотношения с: участниците в образователния процес и други заинтересовани страни, включително представители на държавни институции и органи на местното самоуправление, обществени организации и юридически лица с нестопанска цел посредством телефонни контакти, работни срещи и съвместни консултации.

VІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА СРЕДА

Режимът на труд и почивки се определя с Правилник за вътрешния трудов ред.

VІІ. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУД

Съгласно договореното в индивидуалния трудов договор.

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование: основно/средно/висше образование

2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. Допълнителна квалификация/обучение:

– компютърна грамотност,

– умения за използване на интернет.

Утвърдена от: Красимира Димитрова – директор на ОУ „Генерал Карцов“