Училищен план –прием за учебната 2023/2024 година

                               З А П О В Е Д  № РД-10- 343 / 20 .03 .2023 г.

 На основание чл.259,ал.от ЗПУО,чл.41 и чл.42 и във връзка с чл.44  от Наредба №10/01.09.2016 г.

               У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН –ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ТГОДИНА,КАКТО СЛЕДВА:

1.По чл.41,ал.1,т.1 и т.2 от Наредба №10/2016 г.

КласПаралелкиБрой места
1 клас122
5 клас250
   

2. 1.По чл.41,ал.4 и чл.44,ал.1 от Наредба №10/2016 г.

КласПланирана целодневна организация за цяла паралелка
Брой групиБрой ученици
1 клас122
2 клас117
3 клас124
4 клас244
7 клас127
КласПланирана целодневна организация за смесена група
Брой групиБрой ученици
5 клас1-5 а и 5 б31
6 клас1 -5б,6 и 7 клас31
  

3.Налична е материално –техническа база за целодневна организация на учебния ден във всички групи.

4.Училищният план-прием да се публикува на електронната страница на училището.

5.Местата се запълват до 15.09.2023 г. и при наличие на свободни места –през цялата учебна 2023/2024 г.