Възстановяване на присъствен учебен процес

ЗАПОВЕД № РД-10-128 /11.11.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.257,ал.1 и ал.2,чл.258 ,ал.1 от ЗПУО,чл.31,ал.1,т.3 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,директорите и другите педагогически специалисти,във връзка със Заповед №РД-09-4814/03.12.2021 г. на МОН за възстановяване  на присъствен учебен процес от 06.12.2021 г.и във връзка със събрани декларации в паралелките над 50% от учениците в паралелките с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тести/или с валиден документ за ваксинация,преболедуване ,наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване ,съгласно изискванията ,въведени със заповед на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците, представили декларация за с изразено  съгласие за провеждане в училището веднъж седмично на изследване за доказване на COVID 19 чрез  бърз антигенен тест/веднъж седмично.

Всеки класен ръководител да създаде организация за провеждане на изследване за  COVID 19 веднъж седмично  в първия учебен час.

1.1. Присъствен образователен процес в училищаето, за паралелките от V-VII клас  да започне да  се провежда  от 06.12.2021 г. –понеделник ,при едновременно наличие на следните условия:

График за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ от 25.10.2021г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  -25.10.2021 г.-5.11.2021 г.

1-4 класГЦОУД-1-4 клас5-7 класГЦОУД 5-7 кл.
1. 8,20-8,401. 12,30-12,501. 8,00-8,301. 13,10-13,40
2. 9,00-9,202. 13,00-13,202. 8,50-9,202. 13,50-14,10
3. 9,40-10,003. 13,30-13,503. 10,00-10,303. 14,20-14,50
4. 4.10,20-10,404. 14,00-14,204. 10,50-11,204. 15,00-15,30
5. 11,00-11,205. 14,30-14,505. 11,40-12,105. 15,40-16,10
6. 11,40-12,006. 15,00-15,206. 12,25-12,556. 16,20-16,50
  7. 13,10-13,40 
ПАРАЛЕЛКИ В  ОРЕС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 25.10. ДО 29.10.ПАРАЛЕЛКИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 25.10. ДО 29.10.ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 2.11. ДО 5.11.ПАРАЛЕЛКИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 2.11. ДО 5.11.
2А, 2Б, 3, 6А, 6БПГ, 1, 4, 5А, 5Б ,71, 4, 5А, 5Б, 7ПГ, 2А, 2Б, 3, 6А, 6Б
    

Пълният текст на Заповедта можете да откриете тук

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на
държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В
случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15
октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по
електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да
притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен
институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате
към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

Зимата през моя прозорец

Галерия

Галерията съдържа 6 снимки.

Импровизиран конкурс за снимка на тема: „Зимата през моя прозорец„ направена от мобилно устройство. Снимките са направени от мобилните устройства на учениците от ОУ „Ген. Карцов“ към галерията –>